carucate اروپا سینما سینمای سینمایی

carucate: اروپا سینما سینمای سینمایی کارگردان کارگردانی تهیه کننده فیلمبرداری کارگردان ایران

گت بلاگز اخبار اجتماعی نصف ایرانی ها از اینترنت استفاده می‌کنند

برمبنای پایش شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور که به تازگی انتشار یافته است تا آخر سال ۹۵ ، شمار بازدیدکنندگان ایرانی که از اینترنت استفاده می کن

نصف ایرانی ها از اینترنت استفاده می‌کنند

نصف ایرانی ها از اینترنت استفاده می کنند

عبارات مهم : ایران

برمبنای پایش شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور که به تازگی انتشار یافته است تا آخر سال ۹۵ ، شمار بازدیدکنندگان ایرانی که از اینترنت استفاده می کنند به ۵۳.۲۳ درصد رسید.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران، گزارش تخمینی خود در خصوص مقادیر نشانگرهای مورد استفاده در محاسبه «شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» را که مربوط به آخر سال ۹۵ می شود، به تازگی اعلام کرد.

نصف ایرانی ها از اینترنت استفاده می‌کنند

این گزارش که از سوی پایگاه اطلاع رسانی نظام پایش شاخص های ICT به عنوان زیرمجموعه شرکت فناوری اطلاعات منتشر شده، نشان می دهد که ۶۱.۳۹ درصد خانوار ایرانی یعنی ۱۴ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۱۲۴ خانواده، دارای رایانه و کامپیوتر هستند.

آمار ارائه شده است تا آخر سال ۹۵ را مورد بررسی قرار داده و مشخص شده است که در آخر سال ۹۴، میزان دسترسی خانوار ایرانی به رایانه ۵۷.۴ درصد بوده است و این مقدار، رشد ۷ درصدی را نشان می دهد.

برمبنای پایش شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور که به تازگی انتشار یافته است تا آخر سال ۹۵ ، شمار بازدیدکنندگان ایرانی که از اینترنت استفاده می کن

در همین حال برمبنای گزارش مرکز آمار کشور عزیزمان ایران که به شرکت فناوری اطلاعات ایران، ارائه شده است هست، ۶۲.۲۱ درصد خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند. به این معنی که اینترنت در منزل ۱۵ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۴۸ ایرانی وجود دارد. این شاخص در سال ۹۴ حدود ۵۵.۵ درصد بود و در این زمینه رشد ۱۲ درصدی حاصل شده است هست.

بر اساس تخمین اعلام شده است از سوی مرکز آمار کشور عزیزمان ایران در انتهای سال ۱۳۹۵، نسبت بازدیدکنندگان اینترنت در کشور نسبت به سال ۱۳۹۴، ۱۷.۵ درصد رشد داشته هست. به نحوی که هم اکنون ۵۳.۲۳ درصد ایرانی ها از اینترنت استفاده می کنند و شمار بازدیدکنندگان اینترنت بالای ۶ سال در کشور، ۳۸ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۴۸۰ نفر اعلام شده است هست. این رقم در سال ۹۴ بالغ بر ۴۵.۳ درصد گزارش شده است بود.

براساس بررسی صورت گرفته از حیث برخورداری خانوار ایرانی از ابزارهای فناوری اطلاعات، کاربر اینترنت به افرادی اطلاق می شود که حداقل در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشند.

نصف ایرانی ها از اینترنت استفاده می‌کنند

پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، برمبنای نشانگرهای مورد تاکید اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ) صورت گرفته هست؛ به نحوی که دو نشانگر «نسبت خانوارهای دارای رایانه» و «نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت» در محاسبه زیرشاخص «دسترسی به ارتباطات» و نشانگر «نسبت افرادی که از اینترنت استفاده می کنند.» در محاسبه زیرشاخص «استفاده از ابزارهای ارتباطی» مربوط به شاخص جهانی اندازه گیری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI ) دیده می شود.

ضریب نفوذ خانوار دارای دسترسی به اینترنت از طریق شبکه های ثابت و سیار و ضریب نفوذ بازدیدکنندگان اینترنت، از جمله سنجه های بنیادین جهت ارزیابی میزان پیشرفت کشور به سمت جامعه اطلاعاتی محسوب می شود و هرچه این ضرایب نفوذ زیاد باشد، مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده زیاد خواهد بود.

برمبنای پایش شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور که به تازگی انتشار یافته است تا آخر سال ۹۵ ، شمار بازدیدکنندگان ایرانی که از اینترنت استفاده می کن

بنابراین رشد ضریب نفوذ بازدیدکنندگان اینترنت در یک سال، نویدبخش حرکت مثبت کشور به سمت جامعه اطلاعاتی عنوان شده است که با زیاد کردن تعداد مشترکین پهن باند سیار در کشور و گسترش کاربردهای متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه تناسب دارد.

از سوی دیگر اندازه گیری در دسترس بودن رایانه در خانوارها، ابزار مهمی جهت درک شکاف اجتماعی- اقتصادی هست. داشتن رایانه در منزل به معنی زیاد کردن آگاهی و انجام وظایف محاسباتی و توسعه مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در اعضای خانوار تلقی می شود. علاوه بر این، رایانه امکان اتصال به اینترنت و بهره مندی از کاربردهای پیشرفته را به وجود می آورد.

نصف ایرانی ها از اینترنت استفاده می‌کنند

این سه نشانگر به همراه ۱۸ نشانگر دیگر در طرح های «آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» به وسیله مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اندازه گیری می شوند.

سازمان فناوری اطلاعات کشور عزیزمان ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص ­های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر این طرح­ ها نظارت دارد و منابع مالی آن را تأمین می کند.

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران در سالهای ۸۷، ۸۹، ۹۲ و ۹۴ طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات را انجام داد و نتیجه های آن را منتشر کرد. هم اکنون نیز این مرکز و شرکت فناوری اطلاعات کشور عزیزمان ایران در حال برنامه ریزی جهت انجام این طرح در سال ۱۳۹۶ هستند.

واژه های کلیدی: ایران | رایانه | ایرانی | رایانه | فناوری | استفاده | اطلاعات | اینترنت | استفاده | اطلاعات | اینترنت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs